Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012