Ông Trần Nguyên Quốc

Tổng Giám Đốc 

Bà Lê Thị Minh Khai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Mai Việt Hùng

Phó Tổng Giám Đốc

Bà Huỳnh Thị Thúy

Kế Toán Trưởng