Ông Trần Nguyên Quốc

Tổng Giám Đốc 

Bà Lê Thị Minh Khai

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Mai Việt Hùng

Phó Tổng Giám Đốc