Bà Trần Thị Hạnh Tiên

Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Kiểm soát viên công ty

Ông Lê Văn Khang

Kiểm soát viên công ty