Bà Đinh Thị Hồng Vân

Trưởng Ban kiểm soát

Ông Lê Văn Khang

Kiểm soát viên công ty

Ông Huỳnh Văn Anh

Kiểm soát viên công ty