Bà Đặng Kim Dung

Trưởng Ban kiểm soát

Ông Ngô Viết Dzũng

Kiểm soát viên công ty

Ông Huỳnh Văn Anh

Kiểm soát viên công ty