Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Chủ Tịch HĐQT

Ông Trần Nguyên Quốc

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Lê Dũng

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Chí Long

Thành viên HĐQT

Ông Tạ Đình Vũ

Thành viên HĐQT