Ông Lâm Dũng Tiến

Chủ Tịch HĐQT

Ông Trần Nguyên Quốc

Thành viên HĐQT

Bà Lê Thị Minh Khai

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Chí Long

Thành viên HĐQT

Ông Tạ Đình Vũ

Thành viên HĐQT