Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Download) – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Download) Tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: – Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ (Download) – Chương trình nghị sự ( Download) – Thông báo về việc sửa…