Ông Tạ Đình Vũ-Thành viên HĐQT

Ông Tạ Đình Vũ Bằng cấp – Học vịChức vụ hiện tạiQuá trình công tác Cử nhân Luật Dân sự – Thương mại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Cử nhân Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty…