Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011

CTY CP SXKD HÀNG XK TB                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐHĐCĐ thường niên năm 2011                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   —–**—–                                                                  ———- oOo ———–      Số:______/NQ-ĐHĐCĐ11                                           …