TITCO OFFICE BUILDING

Giới thiệu Vị trí Chi tiết Hình ảnh Liên hệ 1/ Công trình :     CAO ỐC VĂN PHÒNG 2/ Chủ đầu tư :    Công Ty Cổ Phần SXKD Hàng XK Tân Bình Nguồn vốn đầu từ: vay và khác. 3/ Địa điểm xây dựng :9->15, Lê Minh Xuân, Phường 7, quận Tân Bình, nhằm thửa…

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2010

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã được cổ đông nhất trí biểu quyết 100% thông qua.      CTY CP SXKD HÀNG XK TB                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    ĐHĐ CĐ thường niên năm 2010                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                        —–**—–                                                                                                                         ———-****———–…