Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Download) – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Download) Tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: – Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ (Download) – Chương trình nghị sự ( Download) – Thông báo về việc sửa…

Ông Tạ Đình Vũ-Thành viên HĐQT

Ông Tạ Đình Vũ Bằng cấp – Học vịChức vụ hiện tạiQuá trình công tác Cử nhân Luật Dân sự – Thương mại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Cử nhân Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty…