Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Download) – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Download) Tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: – Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ (Download) – Chương trình nghị sự ( Download) – Thông báo về việc sửa…

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011

CTY CP SXKD HÀNG XK TB                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐHĐCĐ thường niên năm 2011                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   —–**—–                                                                  ———- oOo ———–      Số:______/NQ-ĐHĐCĐ11                                           …

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2010

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã được cổ đông nhất trí biểu quyết 100% thông qua.      CTY CP SXKD HÀNG XK TB                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    ĐHĐ CĐ thường niên năm 2010                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                        —–**—–                                                                                                                         ———-****———–…