Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Download) – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Download) Tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: – Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ (Download) – Chương trình nghị sự ( Download) – Thông báo về việc sửa…

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011

CTY CP SXKD HÀNG XK TB                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐHĐCĐ thường niên năm 2011                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   —–**—–                                                                  ———- oOo ———–      Số:______/NQ-ĐHĐCĐ11                                           …